MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo xếp loại doanh nghiệp năm 2021: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính  và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Căn cứ kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2021 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9136/BTC-TCDN ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc xếp loại các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 như sau: - Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam: xếp loại A.

Tải văn bản ở đây

 Content Editor ‭[5]‬