MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 - Mã số: TNMT.2023.02.30

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bô tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2460/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.02/21-25.
Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.06/21-25.
Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 2981/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2022  và Quyết định: 3042/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2022 (có Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau: 1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà ảnh hưởng đến biến đổi dòng chảy và hàm lượng phù sa bùn cát vào Việt Nam. Mã số TNMT.2023.02.30

1.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển Tên tổ chức: Viện Khoa học tài nguyên nước Họ và tên cá nhân: Th.S Trần Mạnh Cường

1.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

2. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ học máy (machine learning) dự báo dòng chảy phục vụ vận hành hiệu quả hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Cả, mã số TNMT.2023.06.16

2.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển Tên tổ chức: Viện Khoa học tài nguyên nước Họ và tên cá nhân: Th.S Lưu Thị Hồng Linh

2.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.aspx. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ (đề tài/dự án/đề án…).

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬