MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 - Mã số: TNMT.TNMT.2023.996.02, TNMT.2023.06.05, TNMT.2023.06.07, TNMT.2023.06.08

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2023 thuộc Chương trình TNMT.06/21-25;

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023 đối với các nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ;

 1. Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 3042/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2022 (tại Biên bản họp Hội đồng kèm theo); kết quả Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023 thành lập theo Quyết định số 3045/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2022 (tại Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:
  1. Đối với nhiệm vụ thực hiện theo hình thức giao trực tiếp:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng danh mục quy chuẩn kĩ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp. Mã số: TNMT.2023.996.02:

 • Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
 • Họ và tên chủ nhiệm: PGS. TS. Doãn Hà Phong.
  1. Đối với các nhiệm vụ thực hiện theo hình thức tuyển chọn:

1.2.1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hoà hợp (blending techniques) kết hợp đồng hoá dữ liệu độ phân giải cao dự báo cường độ, quỹ đạo bão, gió mạnh và mưa lớn trong bão trên khu vực Biển Đông và Việt Nam. Mã số: TNMT.2023.06.05:

 • Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển:

Tên tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Bằng.

 • Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không có.
 1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực dự báo định lượng mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h cho khu vực Trung Trung Bộ. Mã số: TNMT.2023.06.07:
 • Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển:

Tên tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Trương Bá Kiên.

 • Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không có.
 1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mô hình tích hợp khí tượng - thủy văn WRF-Hydro cảnh báo sớm lũ. Áp dụng thí điểm cho các lưu vực sông Vệ, Trà Khúc. Mã số: TNMT.2023.06.08:
 • Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển:

Tên tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Họ và tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thanh.

 • Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không có.
 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre .gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien. aspx. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬