MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 - Mã số: TNMT.2023.04.07

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.04/21-25,-

  1. Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 3141/QĐ-TNMT ngày 17/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu phát triển phần mềm phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. Mã số TNMT.2023.04.07” như sau:
  • Tổ chức chủ trì: Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;
  • Họ và tên chủ nhiệm: Viên chức thuộc Tổ chức chủ trì có chuyên môn phù hợp.
  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ cần chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.aspx. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị thực hiện không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬