MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022 - Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định số 3120/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo Số: 01/TB-PHCN

 Content Editor ‭[5]‬