MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 - Mã số: TTNMT.2023.05.06

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bô tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.01/21-25;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.05/21-25;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 2984/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

 1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng giải pháp công nghệ xử lý, tái sử dụng bùn thải đô thị (bùn sông, ao, hồ thoát nước) để thu hồi năng lượng, làm vật liệu xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn, mã số TNMT.2023.05.05
  1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển:
 • Tên tổ chức: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Họ và tên cá nhân: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải
  1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.
 1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá, lựa chọn công nghệ tái sử dụng nước thải và bùn cặn từ các nhà máy xử lý nước thải tập trung của các đô thị và khu công nghiệp, mã số TNMT.2023.05.06
  1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển:
 • Tên tổ chức: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường
 • Họ và tên cá nhân: PGS. TS. Trần Thị Hiền Hoa
  1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

3. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp điều kiện Việt Nam, mã số TNMT.2023.01.02

 1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển: Không
 2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển:
 • Tên tổ chức: Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường
 • Họ và tên cá nhân: PGS. TS. Phạm Văn Lợi

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống quản lý khoa            học         và    công                 nghệ          tại           địa             chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.a spx. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬