MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 - Mã số: TNMT.885.07

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 3398/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm ứng dụng trong nông nghiệp, năng lượng và môi trường từ phế phụ phẩm của sản xuất cà phê hướng đến nền kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, Mã số TNMT.885.07

Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển:

  • Tên tổ chức: Viện Công nghệ mới
  • Họ và tên cá nhân: TS. Vũ Ngọc Toán

Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống quản lý khoa           học          và    công                   nghệ        tại           địa              chỉ:

https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.a spx. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬