MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiếp công dân:

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp định kỳ mỗi tháng 01 ngày tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ, số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian cụ thể như sau:

Trường hợp Bộ trưởng đi công tác sẽ ủy quyền cho một đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân thay Bộ trưởng. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung, phân công một đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

2. Thành phần tham gia tiếp công dân: 

Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ và cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ; Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ. Đối với các đơn vị khác, Bộ sẽ có thông báo đến Thủ trưởng đơn vị tham gia tiếp công dân nếu có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Nội dung tiếp công dân:

Thanh tra Bộ tổng hợp danh sách công dân đăng ký, rà soát, đề xuất các trường hợp Bộ trưởng tiếp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung vụ việc tiếp công dân, báo cáo Bộ trưởng trước ngày tiếp công dân định kỳ 01 tuần.

4. Bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân

Văn phòng Bộ phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Hạ bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân hàng ngày và tập trung vào các ngày tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng.

5. Công khai thông tin về việc tiếp công dân:

- Văn phòng Bộ công khai thông tin về lịch tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân của Bộ trưởng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Thanh tra Bộ công khai thông tin về lịch tiếp công dân của Bộ trưởng tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ.

Trên đây là thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lịch tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ quán triệt, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 Content Editor ‭[5]‬