MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 2022 - Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Quyết định số 3120/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng;

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng đã đăng thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 trên báo Thanh Hóa từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 năm 2022.

Hết hạn nộp hồ sơ có 02 thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự tuyển gồm chuyên ngành Quản trị 01 thí sinh có Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán 01 thí sinh có bằng Cử nhân Kế toán.

Những thí sinh sau đủ điều kiện tham giá vòng 2 xét dự tuyển viên chức năm 2022:

Chuyên ngành Quản trị: 01 thí sinh

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Bằng

Xếp        loại

tốt nghiệp

1

Vũ Thị Hiền

1995

P. Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa

Cử     nhân

Quản     trị

kinh doanh

Kha

 

Chuyên ngành Kế toán: 01 thí sinh

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Bằng

Xếp      loại

tốt nghiệp

1

Lê Hạnh Dung

1994

X.Quảng Minh, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa

Cử     nhân

Kế toán

Giỏi

 

 Content Editor ‭[5]‬