MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2022 - Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Quyết định số 3120/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng đã tổ chức xét tuyển vào ngày 29 tháng 12 năm 2022.
Kết quả có 02 thí sinh tham gia dự tuyển và đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022.

1. Chuyên ngành Quản trị: 01 người
 Vũ Thị Hiền, sinh ngày 04/7/1995, địa chỉ: Phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh


2. Chuyên ngành Kế toán: 01 người
Lê Hạnh Dung, sinh ngày 06/02/1994, địa chỉ: Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

 Content Editor ‭[5]‬