MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Phát triển các-bon thấp đã được phê duyệt, Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại 02 Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Cục

Tải Thông báo tại đây

 Content Editor ‭[5]‬