MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Quyết định số 354/QĐ-UBND

Phụ lục kèm theo Quyết định

 Content Editor ‭[5]‬