MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 Content Editor ‭[5]‬