MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công bố thông tin về 127 tổ chức đã hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát

Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin về 127 tổ chức đã hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với các nội dung như sau:

  1. Tên các tổ chức đã hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát (tính đến ngày 17/02/2023).
  2. Mã số doanh nghiệp.
  3. Lĩnh vực sử dụng chất được kiểm soát.

Chi tiết nội dung Công văn và Phụ lục kèm theo, mời tải tại đây.

 

 Content Editor ‭[5]‬