MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Quyết định - Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 08 mỏ cát trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Quyết định số 763/QĐ- UBND ngày  10/5/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối vói 08 mỏ cát trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Son La được HĐND tỉnh Soil La bổ sung quy hoạch tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

 Content Editor ‭[5]‬