MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản đối với mỏ cát bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và mỏ cát khu 2, bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản đối với mỏ cát bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và mỏ cát khu 2, bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

 Content Editor ‭[5]‬