MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 5 năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2023, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 5 năm 2023. 

Thông tin chi tiết, đầy đủ Bản tin vui lòng truy cập theo đường link sau: http://www.nawapi.gov.vn

 Content Editor ‭[5]‬