MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2022 do Bộ TN&MT là đại diện chủ sở hữu nhà nước

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TTBTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2022, cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện giám sát tài chính năm 2022 tại các doanh nghiệp do Bộ là đại diện chủ sở hữu nhà nước như sau:

1. Thời gian thực hiện giám sát:

- Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam: thực hiện giám sát từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023;

- Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: thực hiện giám sát từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 năm 2023;

- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam: thực hiện giám sát từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 5 năm 2023.

Trên cơ sở giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của 03 doanh nghiệp tại mục 1 nêu trên và quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đánh giá và xếp loại các doanh nghiệp do Bộ là đại diện chủ sở hữu theo tiêu chí như sau:

2.1. Đối với Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam:

- Xếp loại doanh nghiệp: Xếp loại A

- Xếp loại người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.2. Đối với Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:

- Xếp loại doanh nghiệp: Xếp loại B

- Xếp loại người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.3. Đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam:

- Xếp loại doanh nghiệp: Xếp loại B

- Xếp loại người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi tiết nội dung Văn bản xem tại đây.

 

 Content Editor ‭[5]‬