MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, Mã số TNMT.06/21- 25.

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bô tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, Mã số TNMT.06/21- 25.
Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm theo Quyết định số 3128/QĐ- BTNMT ngày 16/11/2022, (có Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ như sau:Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết./.

 Content Editor ‭[5]‬