MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của 03 doanh nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường là đại diện chủ sở hữu (bao gồm: Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam).

Chi tiết nội dung Báo cáo xem tại đây.

 Content Editor ‭[5]‬