MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bô tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1644/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2024 thuộc lĩnh vực Biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2023 thuộc lĩnh vực Đo đạc và bản đồ

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 08 năm 2023 (có Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất xây dựng hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho lĩnh vực quản lý chất thải. Mã số TNMT.2024.01.05

1.1.Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển

Tên tổ chức: Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Họ và tên cá nhân: TS. Đào Minh Trang

  1. 1.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

2. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất phương pháp tính GDP xanh loại 2 phù hợp với điều kiện Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho một địa phương (cấp tỉnh). Mã số TNMT.2024.01.06

2.1.Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển

Tên tổ chức: Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Họ và tên cá nhân: ThS. Trần Đăng Hùng

    1. 2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển. Không.

3. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo sâu hồi âm và quét sonar lắp đặt trên tổ hợp xuồng không người lái theo bầy đàn phục vụ thành lập bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ lớn. Mã số TNMT.2o24.03.01

3.1.Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển

Tên tổ chức: Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ

Họ và tên cá nhân: KS. Ngô Thị Liên

  1. 3.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển . Không.
  2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.aspx

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬