MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đôi với 03 mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Quyết định số 1713/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, V/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đôi với 03 mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 Content Editor ‭[5]‬