MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2024 lĩnh vực Môi trường

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2024 thuộc lĩnh vực Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn lại tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2024 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

  1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 1849/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00’ ngày 19/10/2023.
  2. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx
  3. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

 Content Editor ‭[5]‬