MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 lĩnh vực Đo đạc bản đồ

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2024 thuộc lĩnh vực Đo đạc và bản đồ

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 2347/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 08 năm 2023 (có Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống thiết bị bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng tích hợp thiết bị quét Lidar và các cảm biến đo môi trường phục vụ thu thập dữ liệu địa không gian trong các hầm lò, hang động và quan trắc môi trường trong những khu vực khó khăn, không có sóng cải chính của hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu. Mã số TNMT.2024.03.02

1.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển

Tên tổ chức: Viện Khoa học công nghệ Cơ khí, Tự động hóa và Môi trường

Họ và tên cá nhân: KS. Lưu Hải Bằng

1.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không.

2. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu lựa chọn mô hình học máy và xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện tự động nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV phục vụ xây dựng CSDL địa lý quốc gia tỷ lệ lớn. Mã số TNMT.2024.04.07

2.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển

Tên tổ chức: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Họ và tên cá nhân: TS. Đô Văn Dương

  1.  

2.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển. Không.

3. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo đến các tham số chuyển đổi giữa hệ tọa độ quốc gia, hệ tọa độ quốc tế và đề xuất giải pháp, xây dựng công cụ chuyển đổi tọa độ, độ sâu bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ theo mô hình mặt biển trung bình và mô hình mặt biển thấp nhất. Mã số TNMT.2024.04.09

3.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển

Tên tổ chức: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Họ và tên cá nhân: ThS. Lê Thị Thanh Tâm

  1.  

3.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển . Không.

Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống quản lý khoa học và công  nghệ tại  địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.aspx

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬