MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2024 Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản;

Căn cứ Thông báo số 348/TB-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024;

Căn cứ kết quả các cuộc họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm theo Quyết định thành lập Hội đồng số 2404/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 và Quyết định số 2522/QĐ- BTNMT ngày 30/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh uỷ viên hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

 1. Các nhiệm vụ trúng tuyển
  1. Nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí nhận dạng đất hiếm trong vỏ phong hóa và đề xuất quy trình điều tra, đánh giá;
 • Mã số TNMT.2024.02.01;
 • Tên tổ chức chủ trì: Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, Cục Địa chất Việt Nam;
 • Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Dũng.
  1. Nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 vùng đồng bằng châu thổ Việt Nam;
 • Mã số: TNMT.2024.02.02;
 • Tên tổ chức chủ trì: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, Cục Địa chất Việt Nam;
 • Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy.
  1. Nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất quy định kỹ thuật lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa đa mục tiêu tỷ lệ 1:250.000;
 • Mã số TNMT.2024.02.05;
 • Tên tổ chức chủ trì: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Cục Địa chất Việt Nam;
 • Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: TS. Vũ Xuân Lực.
 • Nghiên cứu tiềm năng di sản địa chất một số thành tạo trầm tích, trầm tích - phun trào Kainozoi khu vực Nam Trung Bộ;
 • Mã số TNMT.ĐL.2024.02;
 • Tên tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;
 • Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Tuấn.

1.5. Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo khoáng hóa vàng phía Nam Lệ Thủy”;

 • Mã số TNMT.ĐL.2024.03;
 • Tên tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;
 • Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Tùng.
 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Vụ Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ (đề tài/dự án/đề án…).

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬