MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 đối với nhiệm vụ mã số TNMT.2024.06.07

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2024 thuộc lĩnh vực Khí tượng Thủy văn;

  1. Căn cứ kết quả họp, kiến nghị của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 2796/QĐ-BTNMT ngày 27/9/2023 (tại Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng công cụ giám sát các đặc trưng thủy văn, nguồn nước mặt, lớp phủ bề mặt dựa bằng kỹ thuật viễn thám và trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai thủy văn lưu vực sông Hồng. Mã số: TNMT.2024.06.07” như sau:
  • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
  • Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tiến Quang.
  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển thực hiện theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.aspx. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬