MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 lĩnh vực Tài nguyên nước

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bô tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2024 lĩnh vực Tài nguyên nước;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm theo 2627/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024. Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

  1. Nhiệm vụ trúng tuyển
  • Nhiệm vụ: Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học và thực tiễn trong quản lý tích trữ nước đa mục tiêu tại các tầng chứa nước dưới đất tăng khả năng sử dụng nước tuần hoàn;
  • Mã số TNMT.2024.02.04;
  • Tên tổ chức: Trung tâm Công Nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
  • Cá nhân chủ nhiệm: ThS. Bùi Văn Toan.
  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Vụ Khoa học và Công nghệ tại Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.aspx.

Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬