MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng đối với 22 khu vực đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng đối với 22 khu vực đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thái NguyênQuyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng đối với 22 khu vực đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 Content Editor ‭[5]‬