MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 Lĩnh vực Khí tượng Thủy văn

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của B tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2024 thuộc Lĩnh vực Khí tượng Thủy văn;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm ngày 19/10/2023 theo Quyết định số 2909/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ TNMT (có Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả họp Hội đồng như sau:

  1. Nhiệm vu: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ đo lưu lượng nước tự động tại các trạm thủy văn vùng sông ảnh hưởng triều;
  • Mã số: TNMT.2024.06.02;
  • Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia;
  • Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Hùng.
  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức

chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ tại Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.a spx. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ.

 Content Editor ‭[5]‬