MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bô tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2460/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.02/21-25;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn theo Quyết định thành lập Hội đồng số 2423/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2024 lĩnh vực môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

  1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam, mã số TNMT.2023.02.28;

  2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm trúng tuyển:

  • Tên tổ chức: Trường Đại học Mỏ Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  • Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: TS. Trần Thị Thu Hương.

  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/NhiemVuKHCN/Lists/HoSoTuyenChon/ThucHien.a spx.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo đê các tô chức và cá nhân tham gia tuyên chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬