MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 6
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023 Chương 026 1970/VP-KHTC 30/12/2022 1.1970-VP-KHTC_Signed.pdf
2.Phụ lục phân bổ dự toán 2023.1-VPB_Signed.pdf
2 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 2023 Chương 026 55/QĐ-CĐS 09/02/2023 1.QD 55 - cong khai dự toán 2023_CĐS_Signed.pdf
3 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Báo Tài nguyên và Môi trường 2023 Chương 026 05/QĐ-BAOTNMT 19/01/2023 1.05 QĐ BAOTNMT- cong khai DTNS nam 2023.pdf
4 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023 279/QĐ-BTNMT 17/02/2023 1.279-qd-btnmt_Signed.pdf
2.DT-2023-N-B01 DTC-TT61-BTNMT_Signed.pdf
3.DT-2023-N-B02 CTX-TT61-BTNMT_Signed.pdf
4.DT-2023-N-B03_MSSC-TT114-BTNMT_Signed.pdf
5 Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023 Chương 026 26/QĐ-PHCN 24/02/2023 1.Quyết định công khai dự toán thu-chi NSNN năm 2023 cua Trung tam Dieu duong va Phuc hoi chuc nang Bo TNMT-_Signed.pdf
6 Về việc công khai điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023 87/QĐ-TTr 24/08/2023 1.Thanh tra -Quyet dinh công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023_Signed.pdf
2.phụ lục kèm QĐ công khai điều chỉnh dự toán (1).xlsx
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 7
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 2023, Quý 1 Chương 026 76/QĐ-CĐS 27/03/2023 1.QD 76-CĐS- cong khai giải ngân quý I. 2023- CĐS v3_Signed.pdf
2 Công khai thực hiện dự toán NSNN đến Quý I năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu 2023, Quý 1 Công văn số 382/BĐKH-KHTC 30/03/2023 1.Báo cáo Bộ Công khai thực hiện dự toán QI-2023 cua Cuc BDKH_Signed.pdf
2.Phụ lục BC công khai thực hiện dự toán Quý I-2023 Cục BĐKH.pdf
3 Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 2023, Quý 1 Công văn số 380/BHĐVN-KHTC 12/04/2023 1.Cong van công khai giai ngan Quý I- Cuc Bien va Hai dao VN_Signed.pdf
2.Bieu Cong khai giai ngan_QI-2023 cua Cuc Bien va Hai dao VN _Signed.pdf
4 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quý I năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023, Quý 1 Chương 026 13/04/2023 1.Cong khai thuc hien DTNS quy I nam 2023 cua Bo TNMT - 12-04-2023 17.01(1).pdf
5 Công khai thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu 2023, 6 tháng đầu năm Công văn số 767/BĐKH-KHTC 30/06/2023 1.Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2023- Cuc BĐKH_Signed.pdf
6 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2023 của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 2023, Quý 2 Quyết định số 111/QĐ-CĐS 30/06/2023 1.QD cong khai giải ngân quý II. 2023- CĐS_2_Signed.pdf
7 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023, Quý 2 Chương 026 15/07/2023 1.THDT_2023_Q2_B03_TT90_BTNMT_Signed.pdf
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

 Content Editor ‭[5]‬