View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
22-CV/BCSĐTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Ban cán sự đảng Bộ TN&MT
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
07/05/2021
Ngày hiệu lực
07/05/2021
Trích yếu
Về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬