View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
497/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
21/04/2022
Ngày hiệu lực
21/04/2022
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬