View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3192/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
18/11/2022
Ngày hiệu lực
18/11/2022
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬