View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
36/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
11/01/2023
Ngày hiệu lực
11/01/2023
Trích yếu
Quyết định số 36/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬