View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
37/NQ-CP
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
17/03/2023
Ngày hiệu lực
17/03/2023
Trích yếu
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬