View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy RRC Power Solutions”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/03/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy RRC Power Solutions” tại Khu C, Lô CN4-01, Khu phi Thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Chủ dự án: Công ty TNHH RRC Power Solutions.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬