View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Bình Dương)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/04/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Bình Dương). Chủ dự án: Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Bình Dương).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬