View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cơ sở sản xuất Mô – Đun truyền thông không dây”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/04/2023
Trích yếu
Dự án “Cơ sở sản xuất Mô – Đun truyền thông không dây”. Địa điểm thực hiện: Xã Hồng Phong, huyện An Dƣơng, thành phố Hải Phòng. Chủ dự án: Công ty TNHH XuGuang Technology (Việt Nam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬