View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)” - 745/KSONMT-CTRSH 24/3
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/04/2023
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬