View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường giao thông liên xã từ Tây Sơn đến Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
06/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
21/04/2023
Trích yếu
Dự án: Đường giao thông liên xã từ Tây Sơn đến Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Địa điểm: xã Tây Sơn và Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬