View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Pearl Lô 01&02, cập nhật 2022”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/04/2023
Trích yếu
Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Pearl Lô 01&02, cập nhật 2022”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô 01&02, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam. Chủ dự án: Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Lô 01&02 (sau đây gọi tắt là PVEP Lô 01&02).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬