View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long, giai đoạn 1- 255ha"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/05/2023
Trích yếu
Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long, giai đoạn 1- 255ha". Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬