View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà - điều chỉnh”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/05/2023
Trích yếu
Dự án “Di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà - điều chỉnh”. Chủ dự án: Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬