View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc bản đồ
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/09/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/11/2023
Trích yếu
Dự thảo 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬