View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thục hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/10/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/12/2023
Trích yếu
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thục hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬