View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
31/10/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/12/2023
Trích yếu
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬