View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn - Áp dụng với hạng mục công trình xử lý ...
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
03/11/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/01/2024
Trích yếu
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn - Áp dụng với hạng mục công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬