View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo 04 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và soát xét 02 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/11/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/12/2023
Trích yếu
Dự thảo 04 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và soát xét 02 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬