View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo lần 2)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
20/07/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/09/2021
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo lần 2)
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬